News005: MSCA fellowships are of great benefit to the Biology Centre

2023-02-14 BC web

Iva Mozgová’s research group at the Institute of Plant Molecular Biology is now hosting four postdoctoral fellows funded by the MSCA postdoctoral fellowship programme. Ahamed Khan and Mingxi Zhou have been MSCA fellows since April 2021. In January 2023, they were joined by the ERA Fellow Rafał Krela (MSCA postdoctoral fellowship for widening countries) and Fatemeh Aflaki with an MSCA-CZ fellowship funded by the Czech Ministry of Education, Youth and Sports from OPJAK. Four young researchers from four different countries won for the Biology Centre CAS four research fellowships in the amount of CZK 15 million.

Postdoctoral fellows in MSCA program from Iva Mozgová’s group. From left to right Fatemeh Aflaki, Mingxi Zhou, Iva Mozgová, Ahamed Khan and Rafał Krela, 13 February 2023; Photo: CC BY-NC-SA 4.0 Biology Centre CAS, Jakub Hardt

“I encourage all postdocs who are newly incoming to my research group to try to apply for an MSCA or other fellowship grant”, explains Iva Mozgová. “It has many advantages. Postdocs get to know define their own research project in detail right from the beginning. The proposed project of course needs to align with the research direction of the lab but it is to a large extent directed by the interest and previous research experience of the postdoc. By writing a project application, they gain experience in formulating research questions and planning laboratory experiments. If they succeed in a tough international competition and receive a grant, they gain an important point in their CV, more scientific independence and a very attractive salary. It is definitely worth the effort, energy and time spent. Especially if there are three sources of funding for one submitted project application”, concludes Iva Mozgová.

Recent ERA Fellow Rafał Krela focuses on the function of the epigenetic repressor Polycomb in green algae. He describes his experience with the preparation of the MSCA project as follows: „Writing and submitting my project proposal was definitely a learning experience. It was challenging because I had to be very concise, precise in using the right keywords and always be sure to include all necessary information according to the evaluation key while evaluation itself is rather obscure. It was also important to think critically about how to structure the proposal and make sure that I was conveying my ideas in a clear and

easy to understand manner. The crucial thing was help and advice from people experienced in creating successful MSCA proposals – both in the lab of Iva Mozgova and collaborators, with additional feedbacks from Polish and Czech National Contact Points. It was a great opportunity to practice my writing skills, creating good research questions and designing experimental approaches that will answer these questions.“

And what are Rafał´s expectations from MSCA project? „I’m looking forward to expanding not only my skills in molecular biology techniques and knowledge of plant epigenetics, but also to grow as a scientist in general thanks to collaborations with a variety of multidisciplinary researchers, disseminate scientific results to a broad audience during conferences and gaining new experience in applying for and managing projects. I hope that results of my project will give a new perspective in understanding evolution and functions of epigenetic mechanisms in plants and green algae. All in all I hope at the end of project I will be a little wiser than at the start of it.“

MSCA Fellows Ahamed Khan and Mingxi Zhou will present the results of their two-year MSCA projects on Thursday 30 March 2023 from 13:30 in lecture hall B1. Their talks will be part of the new series of Plant Sciences Seminars organized by Biology Centre CAS. You can find the schedule of seminars here: https://www.umbr.cas.cz/en/seminars/

Marie Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowships (MSCA PF) support career development and training of researchers in all scientific disciplines through international and inter-sectoral mobility. European Fellowship allows a stay of 1–2 years anywhere in Europe. Researchers up to 8 years after the obtaining of PhD are eligible to apply. MSCA fellowship covers living allowances, mobility allowances, family allowances, research and training costs and administration and indirect costs. In terms of amount, the MSCA fellowships are the most prestigious fellowships for postdocs in Europe. The success rate of applicants is 13 %. The next call will be announced in April 2023, with the application submission deadline on 13 September 2023. Projects will be able to start between 1 March 2024 and 1 September 2024.

2023-02-14 BC web

CZ: MSCA stipendia mají velký přínos pro Biologické centrum

Výzkumná skupina Ivy Mozgové na Ústavu molekulární biologie rostlin hostí nyní najednou čtyři postdoktorské stipendisty financované programem MSCA. Ahamed Khan a Mingxi Zhou jsou MSCA stipendisty od dubna 2021. V lednu 2023 k nim přibyli ERA Fellow Rafał Krela (MSCA postdoktorské stipendium pro widening země) a Fatemeh Aflaki s MSCA-CZ stipendiem financovaným MŠMT z OPJAK. Čtyři mladí výzkumníci ze čtyř různých zemí získali pro Biologické centrum čtyři výzkumná stipendia ve výši 15 milionů Kč.

“Všechny postdoky, kteří nově přicházejí do mé výzkumné skupiny, podporuji si zkusit podat MSCA nebo jiný stipendijní grant”, vysvětluje Iva Mozgová. “Má to mnoho předností. Postdoci hned na začátku dobře definují svůj výzkumný projekt. Ten samozřejmě musí zapadat do výzkumného záměru laboratoře, ale je do značné míry směrován zájmem a zkušenostmi výzkumníka. Psaním projektové žádosti získávají postdoci zkušenost formulovat výzkumné otázky a plánovat laboratorní experimenty. Pokud v těžké mezinárodní konkurenci uspějí a grant dostanou, získávají důležitý bod do svého životopisu, větší vědeckou nezávislost a velmi atraktivní plat. Za to vynaložené úsilí, energii a čas to určitě stojí. Zvlášť, když v případě projektů MSCA na jednu podanou projektovou žádost existují tři zdroje financování,” uzavírá Iva Mozgová.

Čerstvý ERA Fellow Rafał Krela se zaměřuje na funkci epigenetického represoru Polycomb u zelených řas. Své zkušenosti s přípravou MSCA projektu popisuje takto: „Psaní a podání návrhu mého projektu bylo rozhodně poučením. Bylo to náročné. Musel jsem být velmi stručný a přesný v používání správných klíčových slov a vždy dbát na to, abych uvedl všechny potřebné informace podle hodnotícího klíče, zatímco samotné hodnocení je spíše nejasné. Bylo také důležité kriticky přemýšlet o tom, jak strukturovat návrh, a ujistit se, že své myšlenky sděluji jasným a snadno srozumitelným způsobem. Rozhodující byla pomoc a rady od lidí se zkušenostmi s vytvářením úspěšných návrhů MSCA – jak v laboratoři Ivy Mozgové, tak spolupracovníků, s dodatečnou zpětnou vazbou od polských a českých národních kontaktních míst. Byla to skvělá příležitost procvičit si psaní, formulovat dobré výzkumné otázky a navrhovat experimentální přístupy, které na tyto otázky odpoví.“

Jaká jsou Rafałova očekávání od projektu MSCA? „Těším se na to, že si rozšířím nejen své dovednosti v technikách molekulární biologie a znalosti z epigenetiky rostlin, ale také profesně porostu jako vědec díky spolupráci s řadou multidisciplinárních výzkumníků, budu šířit vědecké výsledky širokému publiku během konferencí a získám nové zkušenosti s podáváním žádostí a řízením projektů. Doufám, že výsledky mého projektu poskytnou nový pohled na pochopení evoluce a funkcí epigenetických mechanismů u rostlin a zelených řas. Celkově doufám, že na konci projektu budu o něco moudřejší než na jeho začátku.“

MSCA stipendisté Ahamed Khan a Mingxi Zhou budou prezentovat výsledky svých dvouletých MSCA projektů ve čtvrtek 30. března 2023 od 13:30 v posluchárně B1 v rámci nové série rostlinných seminářů pořádaných Biologickým centrem. Aktuální program seminářů najdete zde: https://www.umbr.cas.cz/cz/seminare/

Ahamed Khan a Mingxi Zhou v předchozím článku.

Marie Skłodowska-Curie Actions Postdoktorské fellowshipy (MSCA PF) podporují kariérní rozvoj a vzdělávání výzkumných pracovníků ve všech vědních oborech prostřednictvím mezinárodní a mezioborové mobility. Evropské granty (European Fellowships) umožňují 1-2 letý pobyt kdekoli v Evropě. Žádat mohou výzkumníci do 8 let od získání doktorského titulu. MSCA stipendium zahrnuje příspěvky na živobytí, příspěvky na mobilitu, rodinné příspěvky, náklady na výzkum a školení a administrativní a nepřímé náklady. Svou výší jsou MSCA stipendia nejprestižnějším stipendiem pro postdoky v Evropě. Úspěšnost uchazečů je kolem 13%. Další výzva bude vyhlášena v dubnu 2023 s termínem pro podání přihlášek 13. září 2023 a zahájením projektů mezi 1. březnem 2024 a 1. zářím 2024.